Mikroregión Kysucký Triangel v novom zložení

  • 11. 02. 2015

MKT 2015

Vo štvrtok 5.2.2015 zasadali v Skalitom starostovia obcí Mikroregiónu Kysucký Triangel. Po voľbách do samospráv sa zišli prvý krát v novom zložení. Za obec Skalité pokračuje pani starostka PaedDr. Andrea Šimurdová ako aj za obec Čierne pán starosta Ing. Pavol Gomola. Zmena je v starostovi obce Svrčinovec, ktorú po novom vedie pani starostka Mgr. Renáta Majchráková.
Okrem bodov, ktoré každoročne prináša začiatok roka, a to schválenie výročnej správy o činnosti združenia a rozpočtu na rok 2015 starostovia prerokovali zmeny údržby lyžiarskej bežeckej stopy v skalitskej doline Medzinárodnej stopy zdravia, vzhľadom na výstavbu diaľnice D3.
Práve výstavbe diaľnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité bola venovaná zvyšná časť zasadania, na ktorú boli pozvaní zástupcovia dodávateľských spoločností združenie D3 – štyroch firiem Váhostav-SK, Doprastav, Strabag a Metrostav.
Informovali o stave výstavby na jednotlivých úsekoch v obciach Svrčinovec, Čierne, Skalité. Prístupové komunikácií k hlavnému telesu stavby sú zhotovené na 80%. Nemajú ešte asfaltové povrchy, ale celá stavba je sprístupnená komunikáciami. Odkopové práce budú ukončené v roku 2015. Návozy zeminy sa budú realizovať až do 1. štvrťroka 2016. Znečistenie vozoviek, ktoré veľmi trápi občanov doliny bude od marca výrazne menšie, nakoľko sa spustí do prevádzky čistiaca linka pri telese stavby mosta na rozhraní Čierneho a Skalitého a tiež prevoz zeminy bude menší po štátnej ceste 1/12 a bude sa realizovať po už existujúcich častiach stavanej diaľnice.  Tunel vo vyšnej časti Skalitého sa začne raziť aj z druhej strany. Odkopová zemina sa bude tiež voziť po prerúbanej únikovej štôlni.
Termín dokončenia skládky október 2016 považujú zástupcovia dodávateľských spoločností za splniteľný a nič nenasvedčuje, že by sa nemal dodržať.